Magazine

Dossier Structuurtransities 2023: overleggen met bestuurders en vrijwilligers

mei 2023

Dossier structuurtransitie: overleggen met bestuurders en vrijwilligers

Na jaren van voorbereiding is het formele moment van de transitie bijna daar. Op 27 juni liggen in het congres de wijzigingen voor om uitvoering te geven aan de transitie naar een nieuw besturingsmodel met een directeur-bestuurder, raad van toezicht en een ledenraad, waarbij de districten en afdelingen zowel qua indeling als bestuurslaag uit de KNWU-organisatie verdwijnen. Tevens verandert de indeling van het land naar vier regio’s.

Om de laatste formele stappen te kunnen zetten, vinden de komende maand overleggen plaats met bestuurders van de districten en afdelingen en vrijwilligers.

Penningmeesteroverleg
Met de penningmeesters worden de voorbereidingen getroffen voor de financiële veranderingen die de transitie met zich meebrengt. Het verdwijnen van de bestuurslaag in de districten en afdelingen vraagt om een aanpassing van de financieringsstromen en werkwijze in de regio’s. De regionale activiteiten blijven bestaan, echter worden de financiën na de transitie niet langer beheerd door de penningmeesters van de districten en afdelingen maar door het bondsbureau. Waar de districten en afdelingen nu allemaal verschillend beleid voeren, wordt afstemming gezocht om tot een gelijke landelijke werkwijze te komen. Het uitgangspunt hierbij is dat het totaal van de budgetten die nu beschikbaar zijn voor de regionale activiteiten niet zullen wijzigen en dat een middenweg gezocht wordt in de uitersten in werkwijzen zoals die nu bestaan. De kaders voor de toekomstige regionale financiering en een voorstel wat te doen met het saldo op de districts- en afdelingsrekeningen, zullen ter vaststelling op het congres van 27 juni voorliggen.

Voorzittersoverleg
In het voorzittersoverleg wordt naast het bovenstaande, ook het aangepaste algemeen reglement besproken. Het algemeen reglement verandert mee met het nieuwe besturingsmodel en vraagt flinke aanpassingen. Ook staat in het voorzittersoverleg de herindeling van de regionale vrijwilligers op de agenda. De herindeling van de vrijwilligers volgt de werkwijze zoals vastgesteld in het congres van 19 april 2023. Hierin is voor de regiovertegenwoordigers in de ledenraad een pragmatische overgang voorgesteld door 12 regiovertegenwoordigers uit de huidige congresleden te kiezen. Deze werkwijze is eenmalig voor de overgangsfase van de transitie, bedoeld om continuïteit en kennis in de regio’s te borgen. Vanaf 2025 vinden voor de afvaardiging van regiovertegenwoordigers in de ledenraad verkiezingen plaats. Per regio kunnen de leden dan ledenraadsvertegenwoordigers kiezen, waarbij minimaal één vertegenwoordiger bestuurlijk actief is bij een aangesloten lid-organisatie (club).

Consuls en STDC-ers
Ondertussen is ook met de huidige consuls en STDC-ers gesproken over de aanstaande veranderingen en hun (aangepaste) rol daarin. Deze mensen en de districts- en afdelingsbesturen zijn gevraagd om na te denken over de beschikbare toekomstige vrijwilligersrollen per regio van wedstrijdcoördinator, officialcoördinator, sporttechnisch regiocoördinator of clubsupport. De huidige vrijwilligers krijgen hier de eerste gelegenheid voor. In het voorzittersoverleg zullen de voorzitters van de districten en afdelingen om advies gevraagd worden in het proces van herindeling van het vrijwilligerscorps. De volgende stap daarna zal zijn om ook onder het clubkader de beschikbare posities uit te zetten. De verwachting is dat dit volgende maand zal gebeuren.

Regio-indeling
Leden en clubs behoren straks toe aan een regio, te weten regio noord, regio midden-oost, regio west of regio zuid. Leden worden ingedeeld in regio’s op basis van het adres en clubs waar de statutaire zetel gevestigd is. De regio-indeling is voor verschillende doeleinden gemaakt, namelijk voor de afvaardiging van leden voor de ledenraad, voor de organisatie van activiteiten en evenementen en voor de activiteiten en dienstverlening vanuit de KNWU. Zo zullen de vrijwilligers straks in principe per regio ingezet worden en vinden er regiokampioenschappen plaats. Clubs hebben te maken met regionale vrijwilligers die in principe per regio werken en ook met het regionale platform; een bijeenkomst die minimaal eens per jaar plaatsvindt met alle regionale betrokkenen; regiovertegenwoordigers voor de ledenraad, regionale vrijwilligers en clubs.

Voor competities is het met een regio-indeling zo dat clubs vrij zijn om gezamenlijk een competitie te organiseren. Een competitie kan regio-overschrijdend zijn. Onderlinge samenwerking is dus prima mogelijk. Voor BMX wordt eraan gewerkt om de reglementen hiervoor aan te passen zodat leden niet langer de competitie hoeven te rijden in de afdeling (regio) waarin zij zijn ingedeeld.

Vragenuurtje
Voor districts-, afdelings- en clubbestuurders, consuls, STDC-ers en (sporttak)commissies die vragen hebben, is een vragenuurtje ingeregeld. Elke twee weken zijn Maurice Leeser (directeur) en Nicolien Nicolai (landelijke kwartiermaker bestuurlijke vernieuwing) online om jullie vragen te beantwoorden. Individuele leden kunnen voor vragen bij de clubs terecht of via de clubbestuurders hun vraag stellen. Districts-, afdelings- en clubbestuurders, consuls, STDC-ers (sporttak)commissies hebben een uitnodiging voor de vragenuurtjes ontvangen via de mail.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.